سرور اختصاصی

CPURAMSTORAGETRAFFICIPPORTقیمتسفارش
Core i38GB1TB SATA1000GBبه تعداد مورد نيازشروع قیمت از 300 هزار تومان
Core i5-44608GB1TB SATA2000GBبه تعداد مورد نيازشروع قیمت از 420 هزار تومان
Xeon E3-12208GB1TB SATA3000GBبه تعداد مورد نيازشروع قیمت از 465 هزار تومان
Xeon E3-1231123016GB2-1TB SATA4000GBبه تعداد مورد نيازشروع قیمت از 665 هزار تومان
Xeon E5-267024GB2-1TB SATA+120GB SSDنامحدودبه تعداد مورد نيازشروع قیمت از 910 هزار تومان
G7 x5650 (6core-12Threads)1TB SATA+128GB SSDنامحدودبه تعداد مورد نيازشروع قیمت از 570 هزار تومان