لایسنس اشتراکی

نام لایسنسقابلیت آپدیتفعالسازی آنینصب آسانپشتیبانیتغییر آی پی رایگانقیمتسفارش
لایسنس WHMCSدارددارددارددارددارد30,000
لایسنس DIRECT ADMINدارددارددارددارددارد16,000
لایسنس JetBackupدارددارددارددارددارد16,000
Cpanel – VPS

Gynecology

Cpanel – DS

Neurology

Dr Jhona Harry

Cardiology