سرور اختصاصی آلمان🇩🇪

5AX41-NVMe

5RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 512 GB NVMe SSD
(Software-RAID 1)
AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core “Matisse” (Zen2)
Location: Finland

___قیمت___
ناموجود

موجود نیست
AX41

RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 2 TB SATA 6 Gb/s
Enterprise HDD
7200 rpm (Software-RAID 1)
AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core “Matisse” (Zen2)
Location: Finland

___قیمت___
ناموجود

موجود نیست
EX42-NVMe

RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 512 GB NVMe SSD (Software-RAID 1)
Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Location: Finland

___قیمت___
ناموجود

موجود نیست
EX42

RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 4 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
7200 rpm (Software-RAID 1)
Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Location: Finland

___قیمت___
ناموجود

موجود نیست
AX41

RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 2 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
7200 rpm (Software-RAID 1)
AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core “Matisse” (Zen2)
Location: Germany

___قیمت___
ناموجود

موجود نیست
AX41-NVMe

RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 512 GB NVMe SSD (Software-RAID 1)

AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core “Matisse” (Zen2)
Location: Germany

___قیمت___
ناموجود

موجود نیست
EX42-NVMe

RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 512 GB NVMe SSD (Software-RAID 1)

Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Location: Germany

___قیمت___
ناموجود

موجود نیست
EX42

RAM:64 GB DDR4 RAM
HDD:2 x 4 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
7200 rpm (Software-RAID 1)
Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Location: Germany

___قیمت___
ناموجود

موجود نیست

به مشاوره نیاز دارید؟

شما می توانید روی خدمات مشاوره ای سام سرور حساب کنید، ما می توانیم با توجه به بودجه و اهداف سازمان شما، نزدیک ترین مسیر را برای کسب و کار هوشمند شما تدوین نماییم.

  • Anti DDoS سخت افزاری

  • 100GB فضای بکاپ رایگان

  • پشتیبانی همیشگی

  • +آپتایم %۹۹.۹

  • پورت گیگابیتی و پینگ تایم پایین

  • 100GB فضای بکاپ