هاست ابری

هاست ابری آلمان

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

Your text

Your text

Your text

Your text

Your text

Your text

Your text

Your text

Cloud 1

10 هزار تومان

500 مگابایت

پهنای باند نامحدود

تعداد ديتابيس نامحدود

PHP انتخابي توسط کاربر

بقیه امکانات نامحدود

محل سرور آلمان (هتزنر)

Cloud 2

15 هزار تومان

پهنای باند نامحدود

پهنای باند نامحدود

تعداد ديتابيس نامحدود

PHP انتخابي توسط کاربر

بقیه امکانات نامحدود

محل سرور آلمان (هتزنر)

Cloud 3

25 هزار تومان

پهنای باند نامحدود

پهنای باند نامحدود

تعداد ديتابيس نامحدود

PHP انتخابي توسط کاربر

بقیه امکانات نامحدود

محل سرور آلمان (هتزنر)

Cloud 4

40 هزار تومان

پهنای باند نامحدود

پهنای باند نامحدود

تعداد ديتابيس نامحدود

PHP انتخابي توسط کاربر

بقیه امکانات نامحدود

محل سرور آلمان (هتزنر)